Control.ValidateRequestMode Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

public:
 virtual property System::Web::UI::ValidateRequestMode ValidateRequestMode { System::Web::UI::ValidateRequestMode get(); void set(System::Web::UI::ValidateRequestMode value); };
public virtual System.Web.UI.ValidateRequestMode ValidateRequestMode { get; set; }
member this.ValidateRequestMode : System.Web.UI.ValidateRequestMode with get, set
Public Overridable Property ValidateRequestMode As ValidateRequestMode

Wartość właściwości

ValidateRequestMode

Wartość określająca, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta.A value that determines whether the control checks client input. Wartości mogą zawierać Disabled, Enabledi Inherit.Values can include Disabled, Enabled, and Inherit. Wartością domyślną jest Inherit, co oznacza, że kontrolka Pobiera wartość z jej elementu nadrzędnego.The default is Inherit, which means that the control gets the value from its parent.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikacji żądań, zobacz UnvalidatedRequestValues.For more information about request validation, see UnvalidatedRequestValues.

Dotyczy