ControlBuilder.FChildrenAsProperties Właściwość

Definicja

Pobiera wartość określającą, czy kontrolka ma ParseChildrenAttribute z ChildrenAsProperties ustawioną na true.Gets a value that determines whether the control has a ParseChildrenAttribute with ChildrenAsProperties set to true.

protected:
 property bool FChildrenAsProperties { bool get(); };
protected bool FChildrenAsProperties { get; }
member this.FChildrenAsProperties : bool
Protected ReadOnly Property FChildrenAsProperties As Boolean

Wartość właściwości

true, czy formant ma ParseChildrenAttribute z ChildrenAsPropertiesem ustawionym na true, w przeciwnym razie false.true if the control has a ParseChildrenAttribute with ChildrenAsProperties set to true, otherwise false.

Dotyczy