ControlBuilder.InDesigner Właściwość

Definicja

Zwraca czy ControlBuilder jest uruchomiona w projektancie.Returns whether the ControlBuilder is running in the designer.

protected:
 property bool InDesigner { bool get(); };
protected bool InDesigner { get; }
member this.InDesigner : bool
Protected ReadOnly Property InDesigner As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli ControlBuilder jest uruchomiony w projektancie; w przeciwnym razie false.true if the ControlBuilder is running in the designer; otherwise, false.

Przykłady

Poniższy przykład używa właściwości InDesigner, gdy wywoływana jest metoda NeedsTagInnerText.The following example uses the InDesigner property when the NeedsTagInnerText method is called. Gdy do formantu jest dołączony ten Konstruktor, Metoda NeedsTagInnerText określa, czy dostęp do formantu ma być uzyskiwany w czasie projektowania za pomocą projektanta.When a control has this builder attached to it, the NeedsTagInnerText method determines whether the control is being accessed at design-time through a designer. NeedsTagInnerText zwraca wartość właściwości InDesigner, a następnie wywoływana jest metoda SetTagInnerText.The NeedsTagInnerText returns the value of the InDesigner property, and then the SetTagInnerText method is called. Jeśli właściwość InDesigner jest ustawiona na false, zostanie zgłoszony Exception.If the InDesigner property is set to false, an Exception is thrown. W przeciwnym razie wewnętrzny tekst kontrolki jest zwracany w wywołaniu SetTagInnerText.Otherwise, the inner text of the control is returned on the SetTagInnerText call.

[AspNetHostingPermission(SecurityAction.Demand, 
  Level=AspNetHostingPermissionLevel.Minimal)]
public sealed class MyControlControlBuilder : ControlBuilder
{
  private string _innerText;

  public override bool NeedsTagInnerText()
  {
    return InDesigner;
  }

  public override void SetTagInnerText(string text)
  {
    if (!InDesigner)
      throw new Exception("The control is not in design mode.");
    else
      _innerText = text;
  }
}
<AspNetHostingPermission(SecurityAction.Demand, _
 Level:=AspNetHostingPermissionLevel.Minimal)> _
Public NotInheritable Class MyControlControlBuilder
 Inherits ControlBuilder
  
  Private _innerText As String
  
  Overrides Public Function NeedsTagInnerText() As Boolean
   Return InDesigner
  End Function
  
  Overrides Public Sub SetTagInnerText(ByVal text As String)    
    If InDesigner = False
     Throw New System.Exception("The control is not in design mode.")
    Else
     _innerText = text
    End If
  End Sub
  
End Class

Dotyczy