DataSourceControl.Visible Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant jest wizualnie wyświetlany.Gets or sets a value indicating whether the control is visually displayed.

public:
 virtual property bool Visible { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override bool Visible { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Visible : bool with get, set
Public Overrides Property Visible As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zawsze wartość false.Always false.

Atrybuty

Wyjątki

Podjęto próbę ustawienia wartości Visible właściwości.An attempt was made to set the value of the Visible property.

Uwagi

Ponieważ DataSourceControl kontrolka nie ma renderowania wizualnego, Visible Właściwość zawsze zwraca wartość false .Because the DataSourceControl control has no visual rendering, the Visible property always returns false.

Dotyczy