LabelMarkStyle Wyliczenie

Definicja

Określa znacznik etykiet niestandardowych.Specifies a mark for custom labels.

public enum class LabelMarkStyle
public enum LabelMarkStyle
type LabelMarkStyle = 
Public Enum LabelMarkStyle
Dziedziczenie
LabelMarkStyle

Pola

Box 3

Zostanie narysowana ramka wokół etykiety.A box is drawn around the label.

LineSideMark 2

Etykiety niestandardowe wykorzystują znaki linii i boczne.Custom labels use line and side marks.

None 0

Nie są używane żadne znaczniki etykiet.No label marks are used.

SideMark 1

Etykiety niestandardowe używają znaków bocznych.Custom labels use side marks.

Uwagi

LabelMarkStyleWyliczenie reprezentuje znaczniki niestandardowe etykiet, które są wyświetlane wzdłuż drugiego wiersza etykiety osi.The LabelMarkStyle enumeration represents mark(s) for custom labels that are displayed along the second axis label row. Ten wiersz można wygenerować tylko na podstawie etykiet niestandardowych.This row can only be generated from custom labels. To wyliczenie jest używane w połączeniu z LabelMark właściwością CustomLabel klasy.This enumeration is used in conjunction with the LabelMark property of the CustomLabel class.

Dotyczy