DesignerRegionCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę DesignerRegion obiektów w kolekcji.Gets the number of DesignerRegion objects in the collection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Liczba DesignerRegion obiektów w kolekcji.The number of DesignerRegion objects in the collection.

Implementuje

Uwagi

Count Właściwość jest często używana do określenia indeksu górnej granicy podczas iterowania za pomocą obiektów w kolekcji.The Count property is commonly used to determine the upper boundary index when iterating through objects in the collection. Ponieważ indeksy kolekcji są oparte na zero, pierwszy element znajduje się w indeksie 0 , a ostatni element jest w indeksie. Count-1Because the collection indexes are zero-based, the first element is at index 0 and the last element is at index Count-1.

Dotyczy

Zobacz też