DesignerRegionCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Insert(Int32, Object)Zobacz.For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ o) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object o);
Sub Insert (index As Integer, o As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) w kolekcji, w której ma zostać wstawiony obiekt.The zero-based index within the collection at which to insert the object.

o
Object

Obiekt, który ma zostać wstawiony do kolekcji.The object to insert into the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, DesignerRegionCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the DesignerRegionCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też