DesignerRegionCollection.IList.Remove(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Remove(Object)Zobacz.For a description of this member, see Remove(Object).

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ o) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object o);
Sub Remove (o As Object) Implements IList.Remove

Parametry

o
Object

Obiekt, który ma zostać usunięty z kolekcji.The object to remove from the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, DesignerRegionCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the DesignerRegionCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też