IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent Metoda

Definicja

Po zaimplementowaniu przez klasę program sygnalizuje formant serwera w celu powiadomienia aplikacji ASP.NET o zmianie stanu formantu.When implemented by a class, signals the server control to notify the ASP.NET application that the state of the control has changed.

public:
 void RaisePostDataChangedEvent();
public void RaisePostDataChangedEvent ();
abstract member RaisePostDataChangedEvent : unit -> unit
Public Sub RaisePostDataChangedEvent ()

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak formant serwera może zaimplementować RaisePostDataChangedEvent metodę.The following code example demonstrates how a server control can implement the RaisePostDataChangedEvent method.

public virtual void RaisePostDataChangedEvent() {
    OnTextChanged(EventArgs.Empty);
}

Public Overridable Sub RaisePostDataChangedEvent()
    OnTextChanged(EventArgs.Empty)
End Sub    
   

Uwagi

RaisePostDataChangedEventMetoda wywołuje wszystkie zdarzenia zmiany dla formantu serwera, który implementuje IPostBackDataHandler interfejs.The RaisePostDataChangedEvent method raises any change events for the server control that implements the IPostBackDataHandler interface.

Dotyczy

Zobacz też