Command.ImageUrl Właściwość

Definicja

Ustawia lub zwraca adres URL źródła obrazu dla Command kontrolki, gdy kontrolka jest renderowana jako przycisk obrazu.Sets or returns the URL of the image source for the Command control when the control is rendered as an image button. Wartość domyślna to Empty.The default value is Empty. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::String ^ ImageUrl { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public string ImageUrl { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.ImageUrl : string with get, set
Public Property ImageUrl As String

Wartość właściwości

String

Adres URL źródła obrazu dla elementu, Command gdy kontrolka jest renderowana jako przycisk obrazu.The URL of the image source for the Command when the control is rendered as an image button.

Atrybuty

Uwagi

Jeśli ta właściwość nie jest, Empty a urządzenie może obsługiwać przyciski obrazu, Command formant używa obrazu zamiast przycisku lub tekstu łącza.If this property is not Empty and the device can handle image buttons, the Command control uses the image instead of a button or link text.

Dotyczy

Zobacz też