String.Empty Pole

Definicja

Reprezentuje pusty ciąg.Represents the empty string. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

public: static initonly System::String ^ Empty;
public static readonly string Empty;
 staticval mutable Empty : string
Public Shared ReadOnly Empty As String 

Wartość pola

Uwagi

Wartość tego pola jest ciągiem o zerowej długości, "".The value of this field is the zero-length string, "".

W kodzie aplikacji to pole jest najczęściej używane w przypisaniach do inicjowania zmiennej ciągu do pustego ciągu.In application code, this field is most commonly used in assignments to initialize a string variable to an empty string. Aby sprawdzić, czy wartość ciągu jest null lub String.Empty, użyj metody IsNullOrEmpty.To test whether the value of a string is either null or String.Empty, use the IsNullOrEmpty method.

Dotyczy

Zobacz też