ItemPager.ItemCount Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów widocznych na bieżącej stronie.Gets the count of items visible on the current page. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property int ItemCount { int get(); };
public int ItemCount { get; }
member this.ItemCount : int
Public ReadOnly Property ItemCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów widocznych na bieżącej stronie.The count of items visible on the current page.

Uwagi

Formanty ASP.NET Mobile obsługujące wewnętrzną stronicowanie zapewniają również funkcję o nazwie Custom stronicowania.ASP.NET mobile controls that support internal pagination also provide a feature called custom pagination. Zwykle takie kontrolki wymagają podania wszystkich danych, które mogą być wyświetlane.Normally, such controls require you to provide all the data that they can display. Deweloperzy określają łączną liczbę elementów, które znajdują się na liście we właściwości ItemCount.Developers specify the total number of items that are in the list in the ItemCount property. Właściwość ItemsPerPage określa, ile elementów jest wyświetlanych na stronie.The ItemsPerPage property specifies how many items the control displays per page.

Dotyczy

Zobacz też