MobileControl.ApplyStyleSheetSkin(Page) Metoda

Definicja

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 override void ApplyStyleSheetSkin(System::Web::UI::Page ^ page);
public override sealed void ApplyStyleSheetSkin (System.Web.UI.Page page);
override this.ApplyStyleSheetSkin : System.Web.UI.Page -> unit
Public Overrides NotOverridable Sub ApplyStyleSheetSkin (page As Page)

Parametry

page
Page

Page zawierający formant.The Page containing the control.

Wyjątki

We wszystkich przypadkach.In all cases.

Uwagi

Klasa MobileControl nie obsługuje motywów.The MobileControl class does not support theming. Jeśli zostanie podjęta próba wywołania metody ApplyStyleSheetSkin, zostanie zgłoszony NotSupportedException.If an attempt to call the ApplyStyleSheetSkin method is made, a NotSupportedException is thrown.

Dotyczy

Zobacz też