MobileControl.Font Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt FontInfo, który zawiera informacje o czcionce dotyczące formantu.Gets a FontInfo object that contains font information about the control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::Web::UI::MobileControls::FontInfo ^ Font { System::Web::UI::MobileControls::FontInfo ^ get(); };
public virtual System.Web.UI.MobileControls.FontInfo Font { get; }
member this.Font : System.Web.UI.MobileControls.FontInfo
Public Overridable ReadOnly Property Font As FontInfo

Wartość właściwości

FontInfo

FontInfo, który zawiera informacje o czcionce formantu.The FontInfo that contains the font information about the control.

Uwagi

Klasa FontInfo ma następujące właściwości.The FontInfo class has the following properties.

WłaściwośćProperty OpisDescription
Bold Czcionka jest pogrubiona.The font is bold.
Italic Czcionka jest kursywą.The font is italic.
Name Identyfikator dla tego wystąpienia czcionki.An identifier for this font instance.
Size Rozmiar czcionki.The font size.

Dotyczy

Zobacz też