FontInfo Klasa

Definicja

Przestroga

The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.

Zapewnia dostęp do wszystkich informacji o stylu związanych z czcionkami na temat ASP.NET Mobile Control.Provides access to all font-related style information about an ASP.NET mobile control. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public ref class FontInfo
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ExpandableObjectConverter))]
public class FontInfo
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ExpandableObjectConverter))]
[System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")]
public class FontInfo
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ExpandableObjectConverter))>]
type FontInfo = class
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ExpandableObjectConverter))>]
[<System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")>]
type FontInfo = class
Public Class FontInfo
Dziedziczenie
FontInfo
Atrybuty

Uwagi

FontInfoKlasa zawiera podzestaw funkcji klasy formularzy sieci Web System.Web.UI.WebControls.FontInfo .The FontInfo class provides a subset of the functionality of the Web Forms System.Web.UI.WebControls.FontInfo class.

Właściwości

Bold

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy czcionka jest pogrubiona.Gets or sets a value indicating whether the font is bold. Wartość domyślna to NotSet.The default value is NotSet. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Italic

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy czcionka jest kursywą.Gets or sets a value indicating whether the font is italic. Wartość domyślna to NotSet.The default value is NotSet. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę określonej czcionki.Gets or sets the name of the specified font. Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").The default value is an empty string (""). Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Size

Pobiera lub ustawia określony rozmiar czcionki.Gets or sets the specified font size. Musi być typu FontSize .Must be of type FontSize. Wartość domyślna to NotSet.The default value is NotSet. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Konwertuje określoną wartość na jej równoważną reprezentację w postaci ciągu.Converts the specified value to its equivalent string representation. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Dotyczy

Zobacz też