MobileControl.Wrapping Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia określony tryb zawijania dla stylu.Gets or sets the specified wrapping mode for the style. Wartością domyślną jest NotSet.The default value is NotSet. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::Web::UI::MobileControls::Wrapping Wrapping { System::Web::UI::MobileControls::Wrapping get(); void set(System::Web::UI::MobileControls::Wrapping value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual System.Web.UI.MobileControls.Wrapping Wrapping { get; set; }
member this.Wrapping : System.Web.UI.MobileControls.Wrapping with get, set
Public Overridable Property Wrapping As Wrapping

Wartość właściwości

Wrapping

Wartość wyliczana, która określa tryb zawijania stylu.An enumerated value that specifies the wrapping mode for the style.

Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak użyć właściwości Wrapping, ustawiając właściwość FirstFormWrapping na podstawie możliwości przeglądarki.The following example demonstrates how to use the Wrapping property by setting the FirstFormWrapping property based on the capabilities of the browser. Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu dla właściwości EnsureTemplatedUI.This code sample is part of a larger example for the EnsureTemplatedUI property.

Uwagi

Poniższa tabela zawiera definicje wyliczenia Wrapping.The following table contains the definitions of the Wrapping enumeration.

WyliczeniaEnumerations WartośćValue OpisDescription
NotSet 00 Nie ustawiono rozmiaru dla określonego obiektu.No size is set for the specified object. Jest to wartość domyślna.This is the default value.
Wrap 11 Zawijaj do następnego wiersza.Wrap to the next line.
NoWrap 22 Tekst nie jest zawijany do następnego wiersza.The text is not wrapped to the next line.

Dotyczy

Zobacz też