ObjectListCommandCollection.IStateManager.IsTrackingViewState Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsTrackingViewState .For a description of this member, see IsTrackingViewState. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

property bool System::Web::UI::IStateManager::IsTrackingViewState { bool get(); };
bool System.Web.UI.IStateManager.IsTrackingViewState { get; }
member this.System.Web.UI.IStateManager.IsTrackingViewState : bool
 ReadOnly Property IsTrackingViewState As Boolean Implements IStateManager.IsTrackingViewState

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli są śledzone zmiany stanu widoku; w przeciwnym razie false .true if view state changes are being tracked; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ObjectListCommandCollection wystąpienie jest rzutowane do IStateManager interfejsu.It can be used only when the ObjectListCommandCollection instance is cast to an IStateManager interface.

Dotyczy

Zobacz też