ObjectListField.IStateManager.TrackViewState Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz TrackViewState().For a description of this member, see TrackViewState(). {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

 virtual void System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState() = System::Web::UI::IStateManager::TrackViewState;
void IStateManager.TrackViewState ();
abstract member System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState : unit -> unit
override this.System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState : unit -> unit
Sub TrackViewState () Implements IStateManager.TrackViewState

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie ObjectListField jest rzutowane na interfejs IStateManager.It can be used only when the ObjectListField instance is cast to an IStateManager interface.

Dotyczy

Zobacz też