ObjectListFieldCollection.IStateManager.IsTrackingViewState Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsTrackingViewState .For a description of this member, see IsTrackingViewState. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

property bool System::Web::UI::IStateManager::IsTrackingViewState { bool get(); };
bool System.Web.UI.IStateManager.IsTrackingViewState { get; }
member this.System.Web.UI.IStateManager.IsTrackingViewState : bool
 ReadOnly Property IsTrackingViewState As Boolean Implements IStateManager.IsTrackingViewState

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli formant serwera śledzi zmiany stanu widoku; w przeciwnym razie false .true if a server control is tracking its view state changes; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ObjectListFieldCollection wystąpienie jest rzutowane do IStateManager interfejsu.It can be used only when the ObjectListFieldCollection instance is cast to an IStateManager interface.

Dotyczy

Zobacz też