ObjectListFieldCollection.IStateManager.LoadViewState(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz LoadViewState(Object).For a description of this member, see LoadViewState(Object). Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

 virtual void System.Web.UI.IStateManager.LoadViewState(System::Object ^ state) = System::Web::UI::IStateManager::LoadViewState;
void IStateManager.LoadViewState (object state);
Sub LoadViewState (state As Object) Implements IStateManager.LoadViewState

Parametry

savedState
Object

Obiekt zawierający stan widoku do załadowania.The object containing the view state to load.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używany tylko wtedy, gdy wystąpienie ObjectListFieldCollection jest rzutowane na interfejs IStateManager.It can be used only when the ObjectListFieldCollection instance is cast to an IStateManager interface.

Dotyczy

Zobacz też