ObjectListItemCollection.LoadViewState(Object) Metoda

Definicja

Ładuje stan poprzednio zapisanego widoku do kontrolki.Loads the previously saved view state to the control. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 void LoadViewState(System::Object ^ state);
protected void LoadViewState (object state);
member this.LoadViewState : obj -> unit
Protected Sub LoadViewState (state As Object)

Parametry

state
Object

Obiekt zawierający informacje o stanie widoku do załadowania.The object containing the view-state information to be loaded.

Dotyczy