PagedControl.OnLoadItems(LoadItemsEventArgs) Metoda

Definicja

Wywołuje się, gdy kontrolka jest niestandardowa stronicowana i wymaga większej ilości danych.Called when the control is custom paginated and needs more data. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 virtual void OnLoadItems(System::Web::UI::MobileControls::LoadItemsEventArgs ^ e);
protected virtual void OnLoadItems (System.Web.UI.MobileControls.LoadItemsEventArgs e);
abstract member OnLoadItems : System.Web.UI.MobileControls.LoadItemsEventArgs -> unit
override this.OnLoadItems : System.Web.UI.MobileControls.LoadItemsEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnLoadItems (e As LoadItemsEventArgs)

Parametry

e
LoadItemsEventArgs

Obiekt zdefiniowany przez obiekt EventArgs, który zawiera dane zdarzenia.An object defined by an EventArgs object that contains event data.

Uwagi

Domyślna implementacja wywołuje zdarzenie LoadItems.The default implementation raises the LoadItems event. Dziedziczenie klas może przesłonić tę metodę w celu pobrania wymaganych danych.Inheriting classes can override this method to retrieve the required data.

Dotyczy

Zobacz też