PagedControl.OnPreRender(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie PreRender.Raises the PreRender event. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 override void OnPreRender(EventArgs ^ e);
protected override void OnPreRender (EventArgs e);
override this.OnPreRender : EventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnPreRender (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

NoneNone

Dotyczy