StyleSheet.Item[String] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt Style w arkuszu stylów według nazwy.Gets or sets a Style object in the style sheet, by name. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::Web::UI::MobileControls::Style ^ default[System::String ^] { System::Web::UI::MobileControls::Style ^ get(System::String ^ name); void set(System::String ^ name, System::Web::UI::MobileControls::Style ^ value); };
public System.Web.UI.MobileControls.Style this[string name] { get; set; }
member this.Item(string) : System.Web.UI.MobileControls.Style with get, set
Default Public Property Item(name As String) As Style

Parametry

name
String

Klucz służący do identyfikowania stylu.The key used to identify the style.

Wartość właściwości

Style

Obiekt Style w arkuszu stylów o określonej nazwie.The Style object in the style sheet with the specified name.

Dotyczy

Zobacz też