StyleSheet.ReferencePath Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia odwołanie do kontrolki użytkownika (plik. ascx).Gets or sets a reference to a user control (.ascx file). Wartością domyślną jest null.The default value is null. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::String ^ ReferencePath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public string ReferencePath { get; set; }
member this.ReferencePath : string with get, set
Public Property ReferencePath As String

Wartość właściwości

String

Odwołanie do kontrolki użytkownika (plik. ascx).A reference to a user control (.ascx file).

Atrybuty

Uwagi

Arkusz stylów na stronie dziedziczy style w arkuszu stylów zdefiniowanym na poziomie głównym kontrolki użytkownika, do której się odwołuje.The style sheet on the page inherits the styles in a style sheet defined at the root level of the referenced user control. Na przykład jeśli arkusz stylów kontrolki użytkownika ma właściwość o nazwie Style1, strona może uzyskać dostęp do Style1 tak, jakby znajdowały się w arkuszu stylów na stronie.For example, if the style sheet on the user control has a property named Style1, the page can access Style1 as if it were in the style sheet on the page.

Dotyczy

Zobacz też