StyleSheet.SaveViewState Metoda

Definicja

Zapisuje dowolny widok kontroli serwera — zmiany stanu, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 override System::Object ^ SaveViewState();
protected override object SaveViewState ();
override this.SaveViewState : unit -> obj
Protected Overrides Function SaveViewState () As Object

Zwraca

Object

Zwraca stan bieżącego widoku formantu serwera.Returns the server control's current view state. Jeśli nie ma stanu widoku skojarzonego z kontrolką, ta metoda zwraca null.If there is no view state associated with the control, this method returns null.

Dotyczy

Zobacz też