OutputCacheParameters.VaryByControl Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia rozdzielający średnikami zestaw identyfikatorów kontroli zawartych w bieżącej stronie lub kontrolce użytkownika używany do różnicowania bieżącego wpisu pamięci podręcznej.Gets or sets a semicolon-delimited set of control identifiers contained within the current page or user control used to vary the current cache entry.

public:
 property System::String ^ VaryByControl { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string VaryByControl { get; set; }
member this.VaryByControl : string with get, set
Public Property VaryByControl As String

Wartość właściwości

String

Rozdzielana średnikami lista ciągów używanych do różnicowania wyjściowej pamięci podręcznej wpisu.A semicolon-separated list of strings used to vary an entry's output cache. VaryByControlWłaściwość jest ustawiona na w pełni kwalifikowane identyfikatory kontroli, gdzie identyfikator to połączenie identyfikatorów sterowania rozpoczynających się od kontrolki nadrzędnej najwyższego poziomu i rozdzielane znakiem dolara ($).The VaryByControl property is set to fully qualified control identifiers, where the identifier is a concatenation of control IDs starting from the top-level parent control and delimited with a dollar sign ($) character.

Dotyczy

Zobacz też