ScriptControlDescriptor.ClientID Właściwość

Definicja

Pobiera identyfikator składnika klienta.Gets the ID of the client component.

public:
 virtual property System::String ^ ClientID { System::String ^ get(); };
public override string ClientID { get; }
member this.ClientID : string
Public Overrides ReadOnly Property ClientID As String

Wartość właściwości

String

Identyfikator składnika klienta.The ID of the client component.

Uwagi

ClientIDWłaściwość ScriptControlDescriptor klasy zawsze zwraca wartość ElementID właściwości.The ClientID property of the ScriptControlDescriptor class always returns the value of the ElementID property.

Dotyczy