TemplateBuilder.CloseControl Metoda

Definicja

Wywoływane przez analizator w celu informowania konstruktora o zakończeniu analizy tagów otwierających i zamykających kontrolki.Called by the parser to inform the builder that the parsing of the control's opening and closing tags is complete.

public:
 override void CloseControl();
public override void CloseControl ();
override this.CloseControl : unit -> unit
Public Overrides Sub CloseControl ()

Dotyczy

Zobacz też