TemplateBuilder.Text Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tekst między tagiem otwierającym i zamykającym szablonu.Gets or sets the text between the opening and closing tags of the template.

public:
 virtual property System::String ^ Text { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string Text { get; set; }
member this.Text : string with get, set
Public Overridable Property Text As String

Wartość właściwości

String

Tekst wyświetlany między tagiem otwierającym i zamykającym szablonu.The text that appears between the opening and closing tags of the template.

Uwagi

TextWłaściwość jest używana przez projektanta do określania lub określania tekstu wyświetlanego między tagiem otwierającym i zamykającym szablonu.The Text property is used by the designer to specify or determine the text that appears between the opening and closing tags of the template.

Dotyczy

Zobacz też