BaseDataBoundControl.ConfirmInitState Metoda

Definicja

Ustawia stan zainicjowany formantu powiązanego z danymi.Sets the initialized state of the data-bound control.

protected:
 void ConfirmInitState();
protected void ConfirmInitState ();
member this.ConfirmInitState : unit -> unit
Protected Sub ConfirmInitState ()

Uwagi

ConfirmInitStateMetoda ustawia stan zainicjowany formantu powiązanego z danymi.The ConfirmInitState method sets the initialized state of the data-bound control. Metoda jest wywoływana przez DataBoundControl klasę w jej OnLoad metodzie.The method is called by the DataBoundControl class in its OnLoad method.

Dotyczy

Zobacz też