CreateUserWizard.CreateUserError Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy dostawca członkostwa nie może utworzyć określonego konta użytkownika.Occurs when the membership provider cannot create the specified user account.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::CreateUserErrorEventHandler ^ CreateUserError;
public event System.Web.UI.WebControls.CreateUserErrorEventHandler CreateUserError;
member this.CreateUserError : System.Web.UI.WebControls.CreateUserErrorEventHandler 
Public Custom Event CreateUserError As CreateUserErrorEventHandler 

Typ zdarzenia

CreateUserErrorEventHandler

Uwagi

CreateUserErrorZdarzenie jest zgłaszane na serwerze, gdy dostawca członkostwa określony we MembershipProvider właściwości nie może utworzyć określonego konta użytkownika.The CreateUserError event is raised on the server when the membership provider specified in the MembershipProvider property fails to create the specified user account.

Program obsługi błędów przeszedł do MembershipCreateStatus obiektu, który zawiera szczegóły błędu od dostawcy członkostwa.The error handler is passed a MembershipCreateStatus object that contains the details of the failure from the membership provider. Listę możliwych warunków błędu można znaleźć w temacie MembershipCreateStatus .For a list of the possible error conditions, see MembershipCreateStatus.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też