DataPager.PagedControlID Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ID kontrolkę zawierającą dane, które będą stronicowane przez DataPager formant.Gets or sets the ID of the control that contains the data that will be paged by the DataPager control.

public:
 virtual property System::String ^ PagedControlID { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Web.UI.Themeable(false)]
[System.Web.WebCategory("Paging")]
public virtual string PagedControlID { get; set; }
[<System.Web.UI.Themeable(false)>]
[<System.Web.WebCategory("Paging")>]
member this.PagedControlID : string with get, set
Public Overridable Property PagedControlID As String

Wartość właściwości

String

IDKontrolka zawierająca dane, które będą stronicowane przez DataPager formant.The ID of the control that contains the data that will be paged by the DataPager control. Wartość domyślna to pusty ciąg, który wskazuje, że ta właściwość nie jest ustawiona.The default is an empty string, which indicates that this property is not set.

Atrybuty
ThemeableAttribute WebCategoryAttribute

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać PagedControlID właściwości do dynamicznego kojarzenia ListView kontrolki z DataPager kontrolką.The following example shows how to use the PagedControlID property to dynamically associate a ListView control with a DataPager control. Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu dostarczonego dla DataPager konstruktora.This code example is part of a larger example provided for the DataPager constructor.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

 // Create a new DataPager object.
 DataPager CountryDataPager = new DataPager();

 // Set the DataPager object's properties.
 CountryDataPager.PagedControlID = CountryListView.ID;
 CountryDataPager.PageSize = 15;
 CountryDataPager.Fields.Add(new NumericPagerField());

 // Add the DataPager object to the Controls collection
 // of the form.
 form1.Controls.Add(CountryDataPager);

 CountryListView.DataBind();
}
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
 
 ' Create a new DataPager object.
 Dim CountryDataPager As New DataPager()
   
 ' Set the DataPager object's properties.
 CountryDataPager.PagedControlID = CountryListView.ID
 CountryDataPager.PageSize = 15
 CountryDataPager.Fields.Add(New NumericPagerField())
   
 ' Add the DataPager object to the Controls collection
 ' of the form.
 form1.Controls.Add(CountryDataPager)

 CountryListView.DataBind()
 
End Sub

Poniższy przykład pokazuje, jak deklaratywnie ustawić PagedControlID Właściwość w DataPager kontrolce w celu strony danych ListView formantu.The following example shows how to declaratively set the PagedControlID property in a DataPager control in order to page the data of a ListView control.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>DataPager PagedControlID Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   
   <h3>DataPager PagedControlID Example</h3>
   
   <asp:DataPager ID="DepartmentsPager" runat="server" 
    PagedControlID="DepartmentsListView">
    <Fields>
     <asp:NumericPagerField />
    </Fields>
   </asp:DataPager>
   
   <asp:ListView ID="DepartmentsListView" 
    DataSourceID="DepartmentsDataSource"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="500px">
      <tr>
       <th>Department Name</th>
       <th>Group</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder"></tr>
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="GroupNameLabel" runat="server" Text='<%# Eval("GroupName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="DepartmentsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"      
    SelectCommand="SELECT Name, GroupName FROM HumanResources.Department" >
   </asp:SqlDataSource>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>DataPager PagedControlID Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   
   <h3>DataPager PagedControlID Example</h3>
   
   <asp:DataPager ID="DepartmentsPager" runat="server" 
    PagedControlID="DepartmentsListView">
    <Fields>
     <asp:NumericPagerField />
    </Fields>
   </asp:DataPager>
   
   <asp:ListView ID="DepartmentsListView" 
    DataSourceID="DepartmentsDataSource"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="500px">
      <tr>
       <th>Department Name</th>
       <th>Group</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder"></tr>
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Name") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="GroupNameLabel" runat="server" Text='<%# Eval("GroupName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="DepartmentsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"      
    SelectCommand="SELECT Name, GroupName FROM HumanResources.Department" >
   </asp:SqlDataSource>
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj PagedControlID właściwości, aby określić ID kontrolkę zawierającą dane, które będą stronicowane przez DataPager formant.Use the PagedControlID property to specify the ID of the control that contains the data that will be paged by the DataPager control. Określony formant musi implementować IPageableItemContainer interfejs i musi używać tego samego kontenera nazw, co DataPager formant.The specified control must implement the IPageableItemContainer interface and must use the same naming container as the DataPager control. Przykładem kontrolki, którą można określić, jest ListView kontrolka.An example of a control that you can specify is the ListView control.

Jeśli ta właściwość jest ciągiem pustym lub null , DataPager formant sprawdza, czy jego formant kontenera implementuje IPageableItemContainer interfejs.If this property is an empty string or null, the DataPager control checks whether its container control implements the IPageableItemContainer interface. Na przykład w ListView kontrolce PagedControlID Właściwość nie musi być ustawiona, jeśli formant zostanie umieszczony DataPager wewnątrz ListView.LayoutTemplate szablonu.For example, in the ListView control, the PagedControlID property does not have to be set if you put the DataPager control inside the ListView.LayoutTemplate template. Dzieje się tak, ponieważ DataPager kontrolka może automatycznie znaleźć ListView formant, badając drzewo formantów.This is because the DataPager control can automatically find the ListView control by examining the control tree.

Wartość tej właściwości jest przechowywana w stanie widoku.The value of this property is stored in view state.

Dotyczy

Zobacz też