FontUnit.IsEmpty Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy rozmiar czcionki został ustawiony.Gets a value that indicates whether the font size has been set.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli rozmiar czcionki nie został ustawiony; w przeciwnym razie false.true if the font size has not been set; otherwise, false.

Uwagi

Użyj właściwości IsEmpty, aby określić, czy rozmiar czcionki został ustawiony.Use the IsEmpty property to determine whether the font size has been set.

Dotyczy