FormViewMode Wyliczenie

Definicja

Reprezentuje różne tryby wprowadzania danych FormView formantu.Represents the different data-entry modes of a FormView control.

public enum class FormViewMode
public enum FormViewMode
type FormViewMode = 
Public Enum FormViewMode
Dziedziczenie
FormViewMode

Pola

Edit 1

Tryb edycji, który umożliwia użytkownikowi aktualizowanie wartości istniejącego rekordu.An editing mode that allows the user to update the values of an existing record.

Insert 2

Tryb wstawiania, który umożliwia użytkownikowi wprowadzanie wartości dla nowego rekordu.An inserting mode that allows the user to enter the values for a new record.

ReadOnly 0

Tryb wyświetlania, który uniemożliwia użytkownikowi modyfikowanie wartości rekordu.A display mode that prevents the user from modifying the values of a record.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje, jak zachować FormView formant w trybie edycji po operacji aktualizacji przez ustawienie DefaultMode właściwości na FormViewMode.Edit .The following example demonstrates how to keep the FormView control in edit mode after an update operation by setting the DefaultMode property to FormViewMode.Edit.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormView DefaultMode Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormView DefaultMode Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    defaultmode="Edit"
    emptydatatext="No employees found." 
    runat="server">
    
    <rowstyle backcolor="LightGreen"
     wrap="false"/>
    <editrowstyle backcolor="LightBlue"
     wrap="false"/>

    <itemtemplate>
     <table>
      <tr>
       <td rowspan="4">
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td colspan="2">
         &nbsp; 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Name:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("FirstName") %> <%# Eval("LastName") %>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Title:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("Title") %>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:linkbutton id="Edit"
         text="Edit"
         commandname="Edit"
         runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
     </table>    
    </itemtemplate>
    <edititemtemplate>
     <table>
      <tr>
       <td rowspan="4">
        <asp:image id="EmployeeEditImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td colspan="2">
         &nbsp; 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Name:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="FirstNameUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("FirstName") %>'
         runat="server"/>
        <asp:textbox id="LastNameUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("LastName") %>'
         runat="server"/>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Title:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="TitleUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Title") %>'
         runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:linkbutton id="UpdateButton"
         text="Update"
         commandname="Update"
         runat="server"/>
       </td>
      </tr>
     </table>    
    </edititemtemplate> 
         
   </asp:formview>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [PhotoPath] From [Employees]"
    updatecommand="Update [Employees] Set [LastName]=@LastName, [FirstName]=@FirstName, [Title]=@Title Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormView DefaultMode Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormView DefaultMode Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    defaultmode="Edit"
    emptydatatext="No employees found." 
    runat="server">
    
    <rowstyle backcolor="LightGreen"
     wrap="false"/>
    <editrowstyle backcolor="LightBlue"
     wrap="false"/>

    <itemtemplate>
     <table>
      <tr>
       <td rowspan="4">
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td colspan="2">
         &nbsp; 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Name:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("FirstName") %> <%# Eval("LastName") %>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Title:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("Title") %>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:linkbutton id="Edit"
         text="Edit"
         commandname="Edit"
         runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
     </table>    
    </itemtemplate>
    <edititemtemplate>
     <table>
      <tr>
       <td rowspan="4">
        <asp:image id="EmployeeEditImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td colspan="2">
         &nbsp; 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Name:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="FirstNameUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("FirstName") %>'
         runat="server"/>
        <asp:textbox id="LastNameUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("LastName") %>'
         runat="server"/>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Title:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="TitleUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Title") %>'
         runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:linkbutton id="UpdateButton"
         text="Update"
         commandname="Update"
         runat="server"/>
       </td>
      </tr>
     </table>    
    </edititemtemplate> 
         
   </asp:formview>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [PhotoPath] From [Employees]"
    updatecommand="Update [Employees] Set [LastName]=@LastName, [FirstName]=@FirstName, [Title]=@Title Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

FormViewModeWyliczenie służy do reprezentowania trybów wprowadzania danych w FormView kontrolce.The FormViewMode enumeration is used to represent the data-entry modes of a FormView control. Aby określić bieżący tryb kontrolki, użyj CurrentMode właściwości.To determine the current mode of the control, use the CurrentMode property. Po operacji INSERT lub Update FormView formant wraca do trybu określonego przez DefaultMode Właściwość.After an insert or update operation, the FormView control returns to the mode specified by the DefaultMode property. Domyślnie formant wraca do trybu tylko do odczytu.By default, the control returns to read-only mode. Możesz określić tryb alternatywny, aby powrócić przez ustawienie DefaultMode właściwości.You can specify an alternate mode to return to by setting the DefaultMode property. Aby zmienić tryb programowo, użyj ChangeMode metody.To change modes programmatically, use the ChangeMode method. Gdy FormView kontrolka zmienia tryb, są wywoływane zdarzenia z poniższej tabeli.When the FormView control changes modes, the events in the following table are raised.

ZdarzenieEvent OpisDescription
ModeChanging Występuje, gdy FormView kontrolka podejmie próbę zmiany między trybami Edytuj, Wstaw i tylko do odczytu, ale przed faktycznymi zmianami trybu.Occurs when a FormView control attempts to change between edit, insert, and read-only mode, but before the mode actually changes. To zdarzenie jest często używane do anulowania zmiany trybu.This event is often used to cancel a mode change.
ModeChanged Występuje po FormView zmianie formantu z trybu edycji, wstawiania lub tylko do odczytu na inny tryb.Occurs after a FormView control has changed from edit, insert, or read-only mode to another mode. To zdarzenie jest często używane do wykonywania zadania, gdy FormView kontrolka zmienia tryb.This event is often used to perform a task when the FormView control changes modes.

Dotyczy

Zobacz też