ICompositeControlDesignerAccessor Interfejs

Definicja

Udostępnia interfejs pozwalający projektantowi kontroli złożonej na ponowne tworzenie formantów podrzędnych powiązanej kontrolki w czasie projektowania.Provides an interface to allow a composite-control designer to recreate the child controls of its associated control at design time.

public interface class ICompositeControlDesignerAccessor
public interface ICompositeControlDesignerAccessor
type ICompositeControlDesignerAccessor = interface
Public Interface ICompositeControlDesignerAccessor
Pochodne

Uwagi

Klasa pochodna CompositeControl implementuje interfejs, ICompositeControlDesignerAccessor Aby umożliwić jego skojarzonemu projektantowi wywoływanie metody kontrolki RecreateChildControls w czasie projektowania.A class derived from CompositeControl implements the ICompositeControlDesignerAccessor interface to allow its associated designer to call the control's RecreateChildControls method at design time. Skojarzony projektant musi pochodzić od CompositeControlDesigner .The associated designer must derive from CompositeControlDesigner.

ICompositeControlDesignerAccessorInterfejs jest używany głównie przez deweloperów kontroli.The ICompositeControlDesignerAccessor interface is used primarily by control developers.

Metody

RecreateChildControls()

W formancie pochodzącym od CompositeControl , ponownie tworzy formanty podrzędne w czasie projektowania.In a control derived from CompositeControl, recreates the child controls at design time. Wywoływane przez projektanta skojarzonego z kontrolką.Called by the control's associated designer.

Dotyczy

Zobacz też