IFieldControl Interfejs

Definicja

Reprezentuje kontrakt, który uwidacznia właściwości, które automatycznie generują pola, które są oparte na danych w formancie powiązanym z danymi.Represents a contract that exposes properties that automatically generate fields that are based on data in a data-bound control.

public interface class IFieldControl
public interface IFieldControl
type IFieldControl = interface
Public Interface IFieldControl
Pochodne

Uwagi

Ten interfejs zapewnia metody dla DetailsView GridView formantów powiązanych z danymi i.This interface provides methods for the DetailsView and GridView data-bound controls. Te kontrolki powiązane z danymi automatycznie generują pola na podstawie danych.These data-bound controls automatically generate fields based on data.

Właściwości

FieldsGenerator

Pobiera lub ustawia IAutoFieldGenerator interfejs, który jest interfejsem, który generuje pola w formancie powiązanym z danymi.Gets or sets the IAutoFieldGenerator interface, which is the interface that generates fields in a data-bound control.

Dotyczy