InsertItemPosition Wyliczenie

Definicja

Określa lokalizację InsertItemTemplate szablonu, gdy jest renderowany jako część ListView kontrolki.Specifies the location of the InsertItemTemplate template when it is rendered as part of the ListView control.

public enum class InsertItemPosition
public enum InsertItemPosition
type InsertItemPosition = 
Public Enum InsertItemPosition
Dziedziczenie
InsertItemPosition

Pola

FirstItem 1

InsertItemTemplateSzablon jest renderowany jako pierwszy element w ListView kontrolce.The InsertItemTemplate template is rendered as the first item in the ListView control.

LastItem 2

InsertItemTemplateSzablon jest renderowany jako ostatni element ListView formantu.The InsertItemTemplate template is rendered as the last item in the ListView control.

None 0

InsertItemTemplateSzablon nie jest renderowany.The InsertItemTemplate template is not rendered.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje ListView kontrolkę, która jest skonfigurowana do wyświetlania InsertItemTemplate szablonu jako ostatni element w kontrolce.The following example shows a ListView control that is configured to display the InsertItemTemplate template as the last item in the control.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<asp:ListView ID="ContactsListView" 
 DataSourceID="ContactsDataSource" 
 DataKeyNames="ContactID"
 OnItemInserted="ContactsListView_ItemInserted" 
 InsertItemPosition="LastItem"
 runat="server">
 <LayoutTemplate>
  <table cellpadding="2" border="1" runat="server" id="tblContacts" width="640px">
   <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
  </table>
  <asp:DataPager runat="server" ID="PeopleDataPager" PageSize="12">
   <Fields>
    <asp:NextPreviousPagerField 
     ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
     FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
     NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
   </Fields>
  </asp:DataPager>
 </LayoutTemplate>
 <ItemTemplate>
  <tr runat="server">
   <td valign="top">
    <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
    <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
   </td>
   <td>&nbsp;
    <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
   </td>
  </tr>
 </ItemTemplate>
 <InsertItemTemplate>
  <tr style="background-color:#D3D3D3">
   <td valign="top">
    <asp:Label runat="server" ID="FirstNameLabel" 
     AssociatedControlID="FirstNameTextBox" Text="First Name"/>
    <asp:TextBox ID="FirstNameTextBox" runat="server" 
     Text='<%#Bind("FirstName") %>' /><br />
    <asp:Label runat="server" ID="LastNameLabel" 
     AssociatedControlID="LastNameTextBox" Text="Last Name" />
    <asp:TextBox ID="LastNameTextBox" runat="server" 
     Text='<%#Bind("LastName") %>' /><br />
    <asp:Label runat="server" ID="EmailLabel" 
     AssociatedControlID="EmailTextBox" Text="Email" />
    <asp:TextBox ID="EmailTextBox" runat="server" 
     Text='<%#Bind("EmailAddress") %>' />
   </td>
   <td>
    <asp:LinkButton ID="InsertButton" runat="server" 
     CommandName="Insert" Text="Insert" />
   </td>
  </tr>
 </InsertItemTemplate>
</asp:ListView>
<asp:ListView ID="ContactsListView" 
 DataSourceID="ContactsDataSource" 
 DataKeyNames="ContactID"
 OnItemInserted="ContactsListView_ItemInserted" 
 InsertItemPosition="LastItem"
 runat="server">
 <LayoutTemplate>
  <table cellpadding="2" border="1" runat="server" id="tblContacts" width="640px">
   <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
  </table>
  <asp:DataPager runat="server" ID="PeopleDataPager" PageSize="12">
   <Fields>
    <asp:NextPreviousPagerField 
     ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true"
     FirstPageText="|&lt;&lt; " LastPageText=" &gt;&gt;|"
     NextPageText=" &gt; " PreviousPageText=" &lt; " />
   </Fields>
  </asp:DataPager>
 </LayoutTemplate>
 <ItemTemplate>
  <tr runat="server">
   <td valign="top">
    <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
    <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
   </td>
   <td>&nbsp;
    <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
   </td>
  </tr>
 </ItemTemplate>
 <InsertItemTemplate>
  <tr style="background-color:#D3D3D3">
   <td valign="top">
    <asp:Label runat="server" ID="FirstNameLabel" 
     AssociatedControlID="FirstNameTextBox" Text="First Name"/>
    <asp:TextBox ID="FirstNameTextBox" runat="server" 
     Text='<%#Bind("FirstName") %>' /><br />
    <asp:Label runat="server" ID="LastNameLabel" 
     AssociatedControlID="LastNameTextBox" Text="Last Name" />
    <asp:TextBox ID="LastNameTextBox" runat="server" 
     Text='<%#Bind("LastName") %>' /><br />
    <asp:Label runat="server" ID="EmailLabel" 
     AssociatedControlID="EmailTextBox" Text="Email" />
    <asp:TextBox ID="EmailTextBox" runat="server" 
     Text='<%#Bind("EmailAddress") %>' />
   </td>
   <td>
    <asp:LinkButton ID="InsertButton" runat="server" 
     CommandName="Insert" Text="Insert" />
   </td>
  </tr>
 </InsertItemTemplate>
</asp:ListView>

Dotyczy

Zobacz też