ListView.CreateControlStyle Metoda

Definicja

Tworzy domyślny styl formantu.Creates the default style for the control.

protected:
 override System::Web::UI::WebControls::Style ^ CreateControlStyle();
protected override System.Web.UI.WebControls.Style CreateControlStyle ();
override this.CreateControlStyle : unit -> System.Web.UI.WebControls.Style
Protected Overrides Function CreateControlStyle () As Style

Zwraca

Style

Styl ListView formantu.The style for the ListView control.

Wyjątki

Podjęto próbę wywołania CreateControlStyle() metody.An attempt was made to invoke the CreateControlStyle() method.

Uwagi

Właściwości stylu nie są obsługiwane przez ListView formant.Style properties are not supported by the ListView control. Jeśli spróbujesz wywołać CreateControlStyle metodę, NotSupportedException zostanie zgłoszony wyjątek.If you try to call the CreateControlStyle method, a NotSupportedException exception is thrown.

Dotyczy

Zobacz też