ListView.CreateLayoutTemplate Metoda

Definicja

Tworzy kontener główny w ListView kontrolce.Creates the root container in the ListView control.

protected:
 virtual void CreateLayoutTemplate();
protected virtual void CreateLayoutTemplate ();
abstract member CreateLayoutTemplate : unit -> unit
override this.CreateLayoutTemplate : unit -> unit
Protected Overridable Sub CreateLayoutTemplate ()

Uwagi

CreateLayoutTemplateMetoda jest metodą pomocnika, która jest używana do tworzenia kontenera głównego w ListView formancie.The CreateLayoutTemplate method is a helper method that is used to create the root container in the ListView control. Zawartość kontenera jest definiowana przez LayoutTemplate Właściwość.The contents of the container are defined by the LayoutTemplate property.

Uwaga

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też