ListView.InsertItem Właściwość

Definicja

Pobiera element INSERT ListView formantu.Gets the insert item of a ListView control.

public:
 virtual property System::Web::UI::WebControls::ListViewItem ^ InsertItem { System::Web::UI::WebControls::ListViewItem ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Web.UI.WebControls.ListViewItem InsertItem { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.InsertItem : System.Web.UI.WebControls.ListViewItem
Public Overridable ReadOnly Property InsertItem As ListViewItem

Wartość właściwości

ListViewItem

Obiekt, który reprezentuje element INSERT ListView formantu.An object that represents the insert item of a ListView control.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak pobrać element INSERT przy użyciu InsertItem właściwości, aby uzyskać dostęp do formantów, które są zawarte w InsertItemTemplate szablonie.The following example shows how to get the insert item by using the InsertItem property to access controls that are contained in the InsertItemTemplate template.

Ważne

Ten przykład zawiera pola tekstowe, które akceptują dane wejściowe użytkownika, co jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example contains text boxes that accept user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 
 protected void CountriesListView_ItemInserting(object sender, ListViewInsertEventArgs e)
 {
  // Get the controls that are contained in the insert item.
  TextBox countryCodeTextBox = 
   (TextBox)CountriesListView.InsertItem.FindControl("CountryCodeTextBox");
  TextBox nameTextBox = 
   (TextBox)CountriesListView.InsertItem.FindControl("NameTextBox");

  //Check if the controls are empty.
  if ((countryCodeTextBox.Text.Trim().Length == 0) ||
   (nameTextBox.Text.Trim().Length == 0))
  {
   MessageLabel.Text = 
    "The system could not insert the item. All fields are required.";
   e.Cancel = true;
   return;
  }
  
 }

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
  //Clear the message label.
  MessageLabel.Text = "";
 } 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView InsertItem Example</title>
  <style type="text/css">
   body { font: 10pt Trebuchet MS, Arial, Tahoma; }
   th { background: #8FBC8F; }
   .item td { border: 1px solid #8FBC8F; }
   .insertItem td { background: #D3D3D3; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView InsertItem Example</h3>
   
   <asp:ListView ID="CountriesListView" 
    DataSourceID="CountryDataSource"
    DataKeyNames="CountryRegionCode"
    InsertItemPosition="LastItem"
    runat="server" 
    oniteminserting="CountriesListView_ItemInserting">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="4" width="500" runat="server" id="tblCountries">
      <tr runat="server">
       <th runat="server">Code</th>
       <th runat="server">Name</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager ID="CountriesPager" runat="server" PageSize="20">
      <Fields>
       <asp:NumericPagerField ButtonCount="10" />
      </Fields>
     </asp:DataPager>     
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr class="item" runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="CountryCodeLabel" runat="server" 
        Text='<%# Eval("CountryRegionCode")%>' />
      </td>     
      <td>
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" 
        Text='<%# Eval("Name")%>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <InsertItemTemplate>
     <tr class="insertItem">
      <td align="right">Code:</td>
      <td align="left">
       <asp:TextBox ID="CountryCodeTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("CountryRegionCode")%>' 
        MaxLength="3" />
      </td>
     </tr>
     <tr class="insertItem">
      <td align="right">Name:</td>
      <td align="left">
       <asp:TextBox ID="NameTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("Name")%>' 
        MaxLength="50" />
      </td>
     </tr>
     <tr class="insertItem" runat="server">
      <td colspan="2" align="center">
       <asp:Button ID="InsertButton" runat="server" 
        CommandName="Insert" Text="Insert" />
       <asp:Button ID="CancelButton" runat="server" 
        CommandName="Cancel" Text="Clear" />
      </td>
     </tr>
    </InsertItemTemplate>
   </asp:ListView>
   <br /><br />
        
   <asp:Label ID="MessageLabel"
    ForeColor="Red"
    runat="server" />

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->   
   <asp:SqlDataSource ID="CountryDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [CountryRegionCode], [Name]
     FROM [Person].[CountryRegion]"
    InsertCommand="INSERT INTO Person.CountryRegion(CountryRegionCode, Name) 
     VALUES (@CountryRegionCode, @Name)">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 Protected Sub CountriesListView_ItemInserting(ByVal sender As Object, _
                        ByVal e As ListViewInsertEventArgs)
  
  ' Get the controls that are contained in the insert item.
  Dim countryCodeTextBox As TextBox = _
   CType(CountriesListView.InsertItem.FindControl("CountryCodeTextBox"), TextBox)
  Dim nameTextBox As TextBox = _
   CType(CountriesListView.InsertItem.FindControl("NameTextBox"), TextBox)
  
  'Check if the controls are empty.
  If countryCodeTextBox.Text.Trim().Length = 0 _
  OrElse nameTextBox.Text.Trim().Length = 0 Then
   MessageLabel.Text = "The system could not insert the item. All fields are required."
   e.Cancel = True
   Return
  End If

 End Sub
 
 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
  'Clear the message label.
  MessageLabel.Text = ""
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView InsertItem Example</title>
  <style type="text/css">
   body { font: 10pt Trebuchet MS, Arial, Tahoma; }
   th { background: #8FBC8F; }
   .item td { border: 1px solid #8FBC8F; }
   .insertItem td { background: #D3D3D3; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>ListView InsertItem Example</h3>
   
   <asp:ListView ID="CountriesListView" 
    DataSourceID="CountryDataSource"
    DataKeyNames="CountryRegionCode"
    InsertItemPosition="LastItem"
    runat="server" 
    oniteminserting="CountriesListView_ItemInserting">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="4" width="500" runat="server" id="tblCountries">
      <tr runat="server">
       <th runat="server">Code</th>
       <th runat="server">Name</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager ID="CountriesPager" runat="server" PageSize="20">
      <Fields>
       <asp:NumericPagerField ButtonCount="10" />
      </Fields>
     </asp:DataPager>     
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr class="item" runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="CountryCodeLabel" runat="server" 
        Text='<%# Eval("CountryRegionCode")%>' />
      </td>     
      <td>
       <asp:Label ID="NameLabel" runat="server" 
        Text='<%# Eval("Name")%>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <InsertItemTemplate>
     <tr class="insertItem">
      <td align="right">Code:</td>
      <td align="left">
       <asp:TextBox ID="CountryCodeTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("CountryRegionCode")%>' 
        MaxLength="3" />
      </td>
     </tr>
     <tr class="insertItem">
      <td align="right">Name:</td>
      <td align="left">
       <asp:TextBox ID="NameTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("Name")%>' 
        MaxLength="50" />
      </td>
     </tr>
     <tr class="insertItem" runat="server">
      <td colspan="2" align="center">
       <asp:Button ID="InsertButton" runat="server" 
        CommandName="Insert" Text="Insert" />
       <asp:Button ID="CancelButton" runat="server" 
        CommandName="Cancel" Text="Clear" />
      </td>
     </tr>
    </InsertItemTemplate>
   </asp:ListView>
   <br /><br />
        
   <asp:Label ID="MessageLabel"
    ForeColor="Red"
    runat="server" />

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->   
   <asp:SqlDataSource ID="CountryDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [CountryRegionCode], [Name]
     FROM [Person].[CountryRegion]"
    InsertCommand="INSERT INTO Person.CountryRegion(CountryRegionCode, Name) 
     VALUES (@CountryRegionCode, @Name)">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj InsertItem właściwości, aby uzyskać dostęp do wstawiania elementu ListView kontrolki.Use the InsertItem property to access the insert item of a ListView control. Element INSERT jest ListViewItem obiektem, którego ItemType wartość jest równa ListViewItemType.InsertItem .An insert item is a ListViewItem object whose ItemType is equal to ListViewItemType.InsertItem. Zawartość wstawianego elementu jest definiowana przez InsertItemTemplate Właściwość.The content of an insert item is defined by the InsertItemTemplate property.

Dotyczy

Zobacz też