ListView.InstantiateGroupSeparatorTemplate(Control) Metoda

Definicja

Wypełnia określony obiekt za Control pomocą formantów podrzędnych, które są zawarte w GroupSeparatorTemplate szablonie.Populates the specified Control object by using the child controls that are contained in the GroupSeparatorTemplate template.

protected:
 virtual void InstantiateGroupSeparatorTemplate(System::Web::UI::Control ^ container);
protected virtual void InstantiateGroupSeparatorTemplate (System.Web.UI.Control container);
abstract member InstantiateGroupSeparatorTemplate : System.Web.UI.Control -> unit
override this.InstantiateGroupSeparatorTemplate : System.Web.UI.Control -> unit
Protected Overridable Sub InstantiateGroupSeparatorTemplate (container As Control)

Parametry

container
Control

Kontener, który jest używany do przechowywania formantów podrzędnych w GroupSeparatorTemplate szablonie.The container that is used to store the child controls in the GroupSeparatorTemplate template.

Uwagi

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też