ListView.Render(HtmlTextWriter) Metoda

Definicja

Renderuje zawartość kontrolki serwer sieci Web do przeglądarki klienta przy użyciu określonego HtmlTextWriter obiektu.Renders the Web server control content to the client's browser by using the specified HtmlTextWriter object.

protected public:
 override void Render(System::Web::UI::HtmlTextWriter ^ writer);
protected internal override void Render (System.Web.UI.HtmlTextWriter writer);
override this.Render : System.Web.UI.HtmlTextWriter -> unit
Protected Friend Overrides Sub Render (writer As HtmlTextWriter)

Parametry

writer
HtmlTextWriter

Obiekt, który jest używany do renderowania zawartości kontrolki serwera w przeglądarce klienta.The object that is used to render the server control content on the client's browser.

Uwagi

RenderMetoda służy do renderowania zawartości formantu serwera do przeglądarki klienta przy użyciu określonego HtmlTextWriter obiektu.The Render method is used to render the server control content to the client's browser by using the specified HtmlTextWriter object.

Uwaga

Ta metoda jest wykorzystywana głównie przez deweloperów formantów do rozszerania ListView formantu.This method is primarily used by control developers to extend the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też