ListView.SetEditItem(Int32) Metoda

Definicja

Ustawia określony element do trybu edycji w ListView kontrolce.Sets the specified item into edit mode in a ListView control.

public:
 void SetEditItem(int rowIndex);
public void SetEditItem (int rowIndex);
member this.SetEditItem : int -> unit
Public Sub SetEditItem (rowIndex As Integer)

Parametry

rowIndex
Int32

Indeks elementu, który ma zostać ustawiony w trybie edycji.The index of the item to set into edit mode.

Uwagi

Użyj EditItem właściwości, aby uzyskać dostęp do elementu, który jest umieszczony w trybie edycji w ListView kontrolce.Use the EditItem property to access the item that is put in edit mode in a ListView control. Zawartość edytowanego elementu jest definiowana przez EditItemTemplate Właściwość.The content of an edit item is defined by the EditItemTemplate property.

Ta metoda podnosi ItemEditing zdarzenie.This method raises the ItemEditing event.

Dotyczy