ListView.SortExpression Właściwość

Definicja

Pobiera wyrażenie sortowania skojarzone z polami, które są sortowane.Gets the sort expression that is associated with the field or fields that are being sorted.

public:
 virtual property System::String ^ SortExpression { System::String ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual string SortExpression { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.SortExpression : string
Public Overridable ReadOnly Property SortExpression As String

Wartość właściwości

String

Wyrażenie sortowania skojarzone z polami, które są sortowane.The sort expression that is associated with the field or fields that are being sorted.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać właściwości, SortExpression Aby programowo określić kolumnę, która jest sortowana w ListView kontrolce.The following example shows how to use the SortExpression property to programmatically determine the column that is being sorted in a ListView control.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">

 protected void ContactsListView_Sorted(object sender, EventArgs e)
 {
  SortExpressionLabel.Text = "Sort Column = " + 
   ContactsListView.SortExpression;
  SortDirectionLabel.Text = "Sort Order = " + 
   ContactsListView.SortDirection.ToString();
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView SortDirection and SortExpression Example</title>
  <style type="text/css">
   body { font: 10pt Trebuchet MS, Arial, Tahoma; }
   td { border: 1px solid #E6E6FA; }
   .header {	background: #B0C4DE; }
   .alternatingItem { background: #edf5fd; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
       
  <h3>SortDirection and SortExpression Example</h3>
   
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource"
    OnSorted="ContactsListView_Sorted"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table width="640px" runat="server" id="tblContacts">
      <tr class="header" align="center" runat="server">
       <td>
        <asp:LinkButton runat="server" ID="SortByFirstNameButton"
         CommandName="Sort" Text="First Name" 
         CommandArgument="FirstName"/>
       </td>
       <td>
        <asp:LinkButton runat="server" ID="SortByLastNameButton"
         CommandName="Sort" Text="Last Name"
         CommandArgument="LastName" />
       </td>
       <td>
        <asp:LinkButton runat="server" ID="SortByEmailButton"
         CommandName="Sort" Text="Email Address" 
         CommandArgument="EmailAddress" />
       </td>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="PeopleDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" 
        ShowLastPageButton="true" />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <AlternatingItemTemplate>
     <tr class="alternatingItem" runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
      </td>
     </tr>
    </AlternatingItemTemplate>
   </asp:ListView> <br /><br />

   <asp:Label ID="SortExpressionLabel"
    ForeColor="SteelBlue"
    runat="server"/> <br />
   
   <asp:Label ID="SortDirectionLabel"
    ForeColor="SteelBlue"
    runat="server"/>
    
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects  -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value   -->
   <!-- from the Web.config file.               -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName], [EmailAddress] 
            FROM Person.Contact" >
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<script runat="server">

 Protected Sub ContactsListView_Sorted(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  
  SortExpressionLabel.Text = "Sort Column = " & ContactsListView.SortExpression
  SortDirectionLabel.Text = "Sort Order = " & ContactsListView.SortDirection.ToString()
  
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView SortDirection and SortExpression Example</title>
  <style type="text/css">
   body { font: 10pt Trebuchet MS, Arial, Tahoma; }
   td { border: 1px solid #E6E6FA; }
   .header {	background: #B0C4DE; }
   .alternatingItem { background: #edf5fd; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
       
  <h3>SortDirection and SortExpression Example</h3>
   
   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource"
    OnSorted="ContactsListView_Sorted"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table width="640px" runat="server" id="tblContacts">
      <tr class="header" align="center" runat="server">
       <td>
        <asp:LinkButton runat="server" ID="SortByFirstNameButton"
         CommandName="Sort" Text="First Name" 
         CommandArgument="FirstName"/>
       </td>
       <td>
        <asp:LinkButton runat="server" ID="SortByLastNameButton"
         CommandName="Sort" Text="Last Name"
         CommandArgument="LastName" />
       </td>
       <td>
        <asp:LinkButton runat="server" ID="SortByEmailButton"
         CommandName="Sort" Text="Email Address" 
         CommandArgument="EmailAddress" />
       </td>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="PeopleDataPager" PageSize="12">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
        ShowFirstPageButton="true" 
        ShowLastPageButton="true" />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
    <AlternatingItemTemplate>
     <tr class="alternatingItem" runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" Text='<%#Eval("EmailAddress") %>' />
      </td>
     </tr>
    </AlternatingItemTemplate>
   </asp:ListView> <br /><br />

   <asp:Label ID="SortExpressionLabel"
    ForeColor="SteelBlue"
    runat="server"/> <br />
   
   <asp:Label ID="SortDirectionLabel"
    ForeColor="SteelBlue"
    runat="server"/>
    
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects  -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value   -->
   <!-- from the Web.config file.               -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName], [EmailAddress] 
            FROM Person.Contact" >
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

W przypadku sortowania wielu kolumn ta właściwość zawiera rozdzieloną przecinkami listę pól, według których ma zostać wykonane sortowanie.When multiple columns are sorted, this property contains a comma-separated list of the fields to sort by.

Dotyczy

Zobacz też