ListViewPagedDataSource.IsServerPagingEnabled Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy jest włączone stronicowanie oparte na serwerze.Gets a value that indicates whether server-based paging is enabled.

public:
 property bool IsServerPagingEnabled { bool get(); };
public bool IsServerPagingEnabled { get; }
member this.IsServerPagingEnabled : bool
Public ReadOnly Property IsServerPagingEnabled As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli stronicowanie oparte na serwerze jest wskazywane przy AllowServerPaging użyciu właściwości; falsew przeciwnym razie.true if server-based paging is indicated by using the AllowServerPaging property; otherwise, false.

Dotyczy

Zobacz też