ListViewPagedDataSource.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do źródła danych jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value that indicates whether access to the data source is synchronized (thread-safe).

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

falsewe wszystkich przypadkach.false in all cases.

Implementuje

Uwagi

Ta właściwość jest pochodną System.Collections.ICollection interfejsu i jest zastępowana, aby zawsze zwracała false , co oznacza, że ta klasa nie jest bezpieczna wątkowo.This property is derived from the System.Collections.ICollection interface and is overridden to always return false , which indicates that this class is not thread-safe.

Aby uzyskać więcej informacji na IsSynchronized temat właściwości, ICollection.IsSynchronized Zobacz Właściwość System.Collections.ICollection interfejsu.For more information about the IsSynchronized property, see the ICollection.IsSynchronized property of the System.Collections.ICollection interface.

Dotyczy

Zobacz też