LoginStatus.LogoutAction Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą akcję wykonywaną, gdy użytkownik wyloguje się z witryny sieci Web z LoginStatus kontrolką.Gets or sets a value that determines the action taken when a user logs out of a Web site with the LoginStatus control.

public:
 virtual property System::Web::UI::WebControls::LogoutAction LogoutAction { System::Web::UI::WebControls::LogoutAction get(); void set(System::Web::UI::WebControls::LogoutAction value); };
[System.Web.UI.Themeable(false)]
public virtual System.Web.UI.WebControls.LogoutAction LogoutAction { get; set; }
[<System.Web.UI.Themeable(false)>]
member this.LogoutAction : System.Web.UI.WebControls.LogoutAction with get, set
Public Overridable Property LogoutAction As LogoutAction

Wartość właściwości

LogoutAction

Jedna z LogoutAction wartości.One of the LogoutAction values. Wartość domyślna to Refresh.The default is Refresh.

Atrybuty

Wyjątki

Właściwość jest ustawiona na nieprawidłową LogoutAction wartość.The property is set to an invalid LogoutAction value.

Przykłady

Poniższy przykład kodu ustawia LogoutAction Właściwość na RedirectToLoginPage wartość, aby wysłać użytkownika do strony logowania.The following code example sets the LogoutAction property to the RedirectToLoginPage value to send the user to the login page.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="False" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <asp:LoginStatus id="LoginStatus1" runat="server"
    LogoutAction="RedirectToLoginPage" />
    
  </form>
  </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="False" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <asp:LoginStatus id="LoginStatus1" runat="server"
    LogoutAction="RedirectToLoginPage" />
    
  </form>
  </body>
</html>

Uwagi

LogoutActionWłaściwość określa, która strona zostanie wyświetlona dla użytkownika, gdy wyloguje się przy użyciu LoginStatus formantu.The LogoutAction property determines which page is presented to the user when he or she logs out using the LoginStatus control.

W poniższej tabeli opisano akcje wykonywane dla każdej LogoutAction wartości.The following table describes the actions taken for each LogoutAction value.

LogoutActionwartościamiLogoutAction value Podjęta akcjaAction taken
Redirect Przekierowuje użytkownika do adresu URL zawartego we LogoutPageUrl właściwości.Redirects the user to the URL contained in the LogoutPageUrl property. Jeśli LogoutPageUrl jest pusty, użytkownik zostanie przekierowany do strony logowania zdefiniowanej w ustawieniach konfiguracji aplikacji.If LogoutPageUrl is empty, the user is redirected to the login page defined in the application configuration settings.
RedirectToLoginPage Przekierowuje użytkownika do strony logowania zdefiniowanej w ustawieniach konfiguracji aplikacji.Redirects the user to the login page defined in the application configuration settings.
Refresh Odświeża bieżącą stronę.Refreshes the current page.

Tej właściwości nie można ustawić za pomocą motywów lub motywów arkuszy stylów.This property cannot be set by themes or style sheet themes. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat ThemeableAttribute i ASP.NET motywy i karnacje.For more information, see ThemeableAttribute and ASP.NET Themes and Skins.

Dotyczy

Zobacz też