MenuItemCollection.IStateManager.LoadViewState(Object) Metoda

Definicja

MenuItemCollection Ładuje wcześniej zapisany stan widoku obiektu.

 virtual void System.Web.UI.IStateManager.LoadViewState(System::Object ^ state) = System::Web::UI::IStateManager::LoadViewState;
void IStateManager.LoadViewState (object state);
abstract member System.Web.UI.IStateManager.LoadViewState : obj -> unit
override this.System.Web.UI.IStateManager.LoadViewState : obj -> unit
Sub LoadViewState (state As Object) Implements IStateManager.LoadViewState

Parametry

state
Object

Element Object zawierający zapisane wartości stanu widoku.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też