NextPreviousPagerField.LastPageText Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany dla przycisku ostatniej strony.Gets or sets the text that is displayed for the last-page button.

public:
 property System::String ^ LastPageText { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string LastPageText { get; set; }
member this.LastPageText : string with get, set
Public Property LastPageText As String

Wartość właściwości

String

Tekst wyświetlany dla przycisku ostatniej strony.The text that is displayed for the last-page button. Wartość domyślna to "Last".The default is "Last".

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać właściwości, LastPageText Aby dostosować tekst dla przycisku ostatniej strony pola modułu stronicowania w DataPager kontrolce.The following example shows how to use the LastPageText property to customize the text for the last-page button of the pager field in a DataPager control.

<%@ Page language="C#" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>NextPreviousPagerField Example</title>
  <style type="text/css">
   .pager { background-color:Aqua; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>NextPreviousPagerField Example</h3>

   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" border="1" runat="server" id="tblContacts">
      <tr id="itemPlaceholder" runat="server">
      </tr>
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
         ShowFirstPageButton="true" 
         ShowLastPageButton="true"
         FirstPageText="|&lt;&lt; " 
         LastPageText=" &gt;&gt;|"
         NextPageText=" &gt; " 
         PreviousPageText=" &lt; " 
         ButtonType="Button" 
         ButtonCssClass="pager" />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="ContactIDLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ContactID") %>' />
      </td>      
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName] FROM Person.Contact">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>NextPreviousPagerField Example</title>
  <style type="text/css">
   .pager { background-color:Aqua; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>NextPreviousPagerField Example</h3>

   <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource"
    runat="server">
    <LayoutTemplate>
     <table cellpadding="2" width="640px" border="1" runat="server" id="tblContacts">
      <tr id="itemPlaceholder" runat="server">
      </tr>
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ContactsDataPager">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField 
         ShowFirstPageButton="true" 
         ShowLastPageButton="true"
         FirstPageText="|&lt;&lt; " 
         LastPageText=" &gt;&gt;|"
         NextPageText=" &gt; " 
         PreviousPageText=" &lt; " 
         ButtonType="Button" 
         ButtonCssClass="pager" />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td>
       <asp:Label ID="ContactIDLabel" runat="server" Text='<%#Eval("ContactID") %>' />
      </td>      
      <td>
       <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("FirstName") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" Text='<%#Eval("LastName") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>

   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ContactsDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ContactID], [FirstName], [LastName] FROM Person.Contact">
   </asp:SqlDataSource>
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Gdy ShowLastPageButton Właściwość jest ustawiona na true , użyj właściwości, LastPageText Aby określić tekst, który ma być wyświetlany dla przycisku ostatniej strony.When the ShowLastPageButton property is set to true, use the LastPageText property to specify the text to display for the last-page button.

Gdy ButtonType Właściwość jest ustawiona na ButtonType.Image , obraz jest wyświetlany, a LastPageText Właściwość działa jako tekst alternatywny obrazu.When the ButtonType property is set to ButtonType.Image, the image is displayed and the LastPageText property acts as the alternate text for the image. W przeglądarkach, które obsługują etykietki narzędzi, ten tekst jest również wyświetlany jako etykietka narzędzia.On browsers that support tooltips, this text is also displayed as a tooltip.

Wartość tej właściwości jest przechowywana w elemencie ViewState i może być automatycznie zapisywana w pliku zasobów przy użyciu narzędzia projektanta.The value of this property is stored in viewstate, and it can be saved automatically to a resource file by using a designer tool. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz LocalizableAttribute i globalizacja i lokalizacja.For more information, see LocalizableAttribute and Globalization and Localization.

Dotyczy

Zobacz też